Et Suurendada Oma Tõenäosust Laenu Saada

Laenudest on olemas nii väikelaen, autolaen kui ka remondilaen ning seega peaks isegi kõige nõudlikumad kliendid leidma omale sobiva laenu. Lisaks pakutakse klientidele kuni 60 päeva pikkust rahulolu garantiid. Laenupakkumistega saab tutvuda SIIN. Credit24 pakub tagatiseta laene krediidikonto näol igaks olukorras. Krediidikonto avamine on tasuta ja lihtne ning saab teha internetis.

Peale seda, saad laenata, siis kui tahad ja palju tahad. Raha jõuab kontole reeglina mõne minutiga ja seda isegi nädalavahetusel olenevalt taoleja pangakontost. Omaraha on nn. Nii on sms laenud eestis taotlemise avaldust krediidiettevõtetel lihtne heaks kiita. Liigne vähest tähtsust omav info võib jätta mulje, et sa ei tea rahaasjadest midagi ning laenuandjal on sellisel juhul sulle oluliselt raskem jaatavat vastust anda.

Ebaausad laenuandjad võivad seada laenuvõtjale lõkse või panna lepingusse vargsi mõned punkid, mille tulemuseks on röögatult kõrged intressimäärad. Sellisesse situatsiooni sattumise vältimiseks peaksid tegema laenuandjale taustakontrolli ning hoiduma teenusepakkujatest, kel on käsil kohtuvaidlusi. Enamik laenuvõtjaid küsivad rohkem raha kui neil tegelikult vaja on. Sa peaksid teadma, et suurema summa laen tähendab laenuandjale suuremat riski ning seetõttu saavad suuremate summade taotlused harvem positiivseid vastuseid.

Et suurendada oma tõenäosust laenu saada, peaksid taotlema ainult minimaalse vajamineva summa.

Laenupakkujad laenavad meelsamini väiksemaid summasid, eriti kui tegemist on uue kliendiga. Juhul kui samal ajal on laenutaotluse esitanud mitu inimest, kinnitavad laenupakkujad väiksemad taotlused alati esimesena. Et suurendada oma tõenäosust laenu saada, peaksid taotlema ainult minimaalse vajamineva summa. Väiksemaid laene on ka lihtsam tagasi maksta. Selleks, et laenuandja klienti usaldada saaks, peab ta kindel olema, et austad omapoolseid lepingust tulenevaid kohustusi.

Usaldusväärsuse näitamiseks esita laenuandjale läbipaistvad ja korrektsed andmed oma majandusliku seisu kohta. Ära püüa mitte midagi varjata. Kui laenuandja palub saata lisainformatsiooni, on parem nende nõue täita. Nii on selge, et sa ei püüa midagi varjata ning sinu tõenäosus laenu saada suureneb koheselt.

Selleks, et huvilistel oleks neile sobiva laenupakkumise otsingul erinevaid laene lihtsam leida, teeme kiire ülevaate, kus seletame lühidalt, kas ja kuidas on soovitud tingimustel kiirlaenud võtmine üldse võimalik. Nimetatud hinnakirjas tuleks juhul, kui see on asjakohane, kasutada liidu tasandil kehtestatud standarditud mõisteid ja määratlusi. See aitaks ka tagada võrdsed tingimused maksekontoturul konkureerivatele makseteenuse pakkujatele. Teenuste hinnakiri ei tohiks sisaldada muid tasusid.

Liikmesriikidel peaks olema võimalus nõuda, et hinnakirjale lisatakse olulisemad näitajad, nt kogukulude näitaja, milles esitatakse maksekonto aastane kuluks kliendi jaoks. Selleks et aidata tarbijatel aru saada tasudest, mida nad peavad maksma oma maksekonto eest, tuleks neile teha kättesaadavaks selge, mittetehniline ja ühemõtteline sõnastik, kus esitatakse selgitused vähemalt teenuste hinnakirjas sisalduvate teenuste ja tasude kohta. Sõnastik peaks aitama paremini mõista tasude olemust ning innustama tarbijaid valima laiema hulga maksekonto pakkumiste hulgast.

Samuti tuleks makseteenuse pakkujatele kehtestada kohustus teavitada tarbijaid tasuta vähemalt kord aastas kõigist tarbija maksekontoga seoses võetud tasudest, sealhulgas, kui see on kohaldatav arvelduskrediidi intressimäärast ja hoiuse summalt makstava intressi määrast. Selles tuleks esitada maksekontol teenitud intresside ja maksekonto kasutamise eest makstud tasude ülevaade, et tarbija saaks aru, millega on makstud tasud seotud, ja suudaks hinnata vajadust muuta tarbimisharjumusi või vahetada makseteenuse pakkujat.

Seda kasu saaks maksimeerida, kui tasude kohta esitataks makstud tasude ülevaates kõige tüüpilisemad teenused samas järjestuses nagu enne teenuse osutamist esitatud hinnateabes. Tarbijate vajaduste rahuldamiseks on vaja tagada, et teave maksekonto tasude kohta oleks täpne, selge ja võrreldav.

Seepärast peaks Euroopa Pangandusjärelevalve pärast liikmesriikide asutustega konsulteerimist ja tarbijauuringu läbiviimist töötama välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu teenuste hinnakirja ja makstud tasude ülevaate ning enamkasutatavate sümbolite standarditud esitamisvormi kohta, et tarbijatel oleks võimalik teavet paremini mõista ja võrrelda. Kõigis liikmesriikides tuleks teenuste hinnakirja ja makstud tasude ülevaate puhul järgida sama vormi ning kirjete ja rubriikide järjestust, mis võimaldab tarbijatel võrrelda kahte samalaadset dokumenti ning seega paremini mõista ja kasutada teavet.

Teenuste hinnakiri ja makstud tasude ülevaade peaksid olema selgelt eristatavad muudest teadetest. Kõnealuste vormide väljatöötamisel peaks Euroopa Pangandusjärelevalve Bank24 ühtlasi arvesse võtma, et liikmesriigid võivad otsustada, et nad esitavad hinnakirja ja makstud tasude ülevaate koos teabega, mida nõutakse muude liidu või liikmesriigi seadusandlike aktidega, mis käsitlevad maksekontosid ja nendega seotud teenuseid.

Selleks et tagada liidu tasandil kohaldatavate terminite ühtne kasutamine kogu liidus, peaksid liikmesriigid kehtestama makseteenuse pakkujatele kohustuse kasutada tarbijatega suhtlemisel, sealhulgas teenuste hinnakirjas ja makstud tasude ülevaates, liidu tasandil kohaldatavaid termineid koos muude lõplikus loetelus kindlaks määratud siseriiklike standarditud terminitega. Makseteenuse pakkujatel peaks oma tarbijatele lepingulist, äri- ja turustamisalast teavet andes olema võimalik kasutada kaubamärkide nimetusi, kui nad sõnaselgelt märgivad vastava kohaldatava standarditud termini.